niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:28

Aktualności - Komunikaty KOMUNIKATY-ARCHIWUM ROK 2012 Aktywna ochrona rybołowa w województwie lubuskim
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
czwartek, 09 lutego 2012 11:50


Rybołów
- gatunek któremu trzeba pomóc !


Rybołów
(Pandion haliaetus) jest gatunkiem o wysokim ryzyku wyginięcia, należącym do najbardziej zagrożonych w kraju. Od 2001 roku rejestrowany jest powolny, lecz systematyczny spadek liczebności populacji rybołowa w poszczególnych regionach jego występowania. Aktualnie proces zaniku tego gatunku i wycofywania się z terenu ziem polskich nasila się i nabiera tempa wykładniczego. Wskazuje na to wynik realizowanego przez członków Komitetu Ochrony Orłów monitoringu rybołowa, rejestrujący drastyczny spadek jego krajowej populacji na przestrzeni około 15 lat, z poziomu 70-75 par lęgowych w drugiej połowie lat 90, do stanu poniżej 40 par w roku 2010.

Ryc.1. Trend populacji rybołowa w Polsce w latach 2000 - 2010 (źródło: PMŚ - GIOŚ)

Rozmieszczenie krajowej populacji rybołowa wykazuje bardzo nieregularny rozkład przestrzenny i ogranicza się współcześnie, wyłącznie do dwóch regionów kraju tj. obszaru północno - wschodniej Polski oraz regionu Ziemi Lubuskiej, północnej Wielkopolski i południowej części Pomorza Zachodniego.

 

Ryc.2. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych rybołowa w Polsce w roku 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorem czerwonym zaznaczono powierzchnie, na których gniazdowała więcej niż 1 para, a zielonym - 1 para tego gatunku (źródło: PMŚ - GIOŚ).

 
Na terenie województwa lubuskiego rybołów wstępuje już tylko na poziomie 2 - 3 par lęgowych. Pary te zajmują swe stanowiska gniazdowe w sposób nieregularny, a często zdarza się, iż lęgi tego gatunku, niejednokrotnie kończą się niepowodzeniem.

Aby ochronić ostatnie rybołowy na terenie województwa lubuskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim podjęła działanie polegające na opracowaniu regionalnej strategii ochrony populacji rybołowa na terenie województwa lubuskiego.
Do newralgicznych założeń opracowywanego dokumentu, należy m.in.
praktyczne wdrożenie działań i środków mających na celu skuteczne powstrzymanie procesu zaniku tego gatunku oraz odbudowę stanu jego populacji w regionie Ziemi Lubuskiej.

Jednym z podstawowych działań ochrony czynnej, wpisującej się m.in. w ramy lubuskiej strategii ochrony rybołowa, jest programowa i długo falowa działalność polegająca na budowie sztucznych platform gniazdowych. Działanie to, jest najbardziej rozpowszechnioną i skuteczną formą czynnego wspierania populacji dzikich gatunków ptaków o wysokich wymaganiach siedliskowych i konserwatywnych ekologicznie.

 


Fot. platforma lęgowa rybołowa w Nadleśnictwie Międzyrzecz/ Michał Bielewicz

Mając powyższe na uwadze, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (RDLP Szczecin, Zielona Góra), zaprojektowała w latach 2011 - 2014 montaż i instalacje w miejscach historycznego gniazdowania rybołowa lub w potencjalnych siedliskach jego występowania kilkadziesiąt konstrukcji gniazdowych.

 

Ryc.3. Plan budowy sztucznych platform lęgowych dla rybołowa na obszarze woj. lubuskiego na lata 2011 - 2012

Lokalizacja

Liczba planowanych platform gniazdowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Nadleśnictwo

 

Zielona Góra

 

Bytnica

 

2

 

Szczecin

 

Bogdaniec

 

2

 

Szczecin

 

Lubniewice

 

3

 

Szczecin

 

Skwierzyna

 

2

 

Szczecin

 

Sulęcin

 

2

 

Szczecin

 

Międzychód

 

1

 

Szczecin

 

Ośno Lubuskie

 

3

 

Szczecin

 

Rzepin

 

3

Suma:

  18

 

W kolejnych latach planowane jest zaangażowanie i włączenie do wspólnej inicjatywy realizacji programu poprawy jakości siedlisk oraz warunków gniazdowania lubuskiej populacji rybołowa, kolejnych jednostek Lasów Państwowych, zanim te piękne ptaki drapieżne znikną znad naszych wód oraz lasów i zasilą grono gatunków "już nieobecnych".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 kwietnia 2013 14:48